Assessoria Cano

Àrea fiscal

La comunicació directa i permanent amb el client ens ajuda a conèixer les oportunitats i riscos en matèria tributària, la qual cosa ens permet oferir-li les alternatives necessàries per optimitzar la seva “factura fiscal”, ajustada a la legalitat vigent a cada moment.

Planificació fiscal

 • Fiscalitat de l'Empresa Familiar.
 • Gestió Fiscal de Patrimonis.

Assessorament i formalització de declaracions

Assessorament i formalització de tot tipus de declaracions (estatals, autonòmiques i locals) tant de persones físiques, jurídiques o un altre tipus d'entitats (Societats Civils, Fundacions, Cooperatives, etc.):

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Impost de Societats (IS).
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPyAJD).
 • Impost sobre Successions i Donacions (ISD).
 • Tributs locals (IBI, Plusvàlua Municipal, etc.).
 • Declaracions relacionades amb les Operacions Intracomunitàries.

Assessorament i tramitació en tot tipus de Procediments Tributaris

 • Procediments de Gestió Tributària. Com ara:
 • Altes, modificacions i baixes en censos tributaris.
 • Requeriments de l'Administració.
 • Comprovacions Tributàries.
 • Procediments de Recaptació. Com ara:
 • Ajornaments i Fraccionaments.
 • Constrenyiments.
 • Embargaments.
 • Derivacions de Responsabilitat.
 • Procediments d'Inspecció Tributària.
 • Inspeccions Tributàries
 • Procediments en via administrativa.
 • Reclamacions Econòmic – Administratives

Fiscalitat Internacional

 • De grups internacionals (relacionis matriu – filial).
 • De Persones Jurídiques.
 • De Persones Físiques:
 • Expatriats.
 • Impatriats.
 • Béns a l'estranger.

Auditoria Fiscal i Control Intern

 • Avaluació del compliment de les obligacions tributàries de la societat.
 • Avaluació de les contingències fiscals de la societat.
 • Implantació i seguiment del Control Intern com a sistema de detecció i prevenció de possibles contingències fiscals.

Circulars informatives periòdiques de novetats fiscals


Responsable: Ignasi Montoya Roldan (Economista)