Assessoria Cano

Col·laboradors

Amb el nostre despatx col·laboren professionals de diferents àmbits del món empresarial, amb la finalitat de poder donar, en tot moment, un assessorament integral als nostres clients. Cal destacar, com ara:

Professionals en Sistemes de Gestió, Seguretat de la Informació i Anàlisi de Riscos.

 • Implantació LOPD (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades), i Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI-ISMS).
 • Auditors LOPD, TIC i Seguretat Informació (SGSI-ISMS).
 • Assessorament en el compliment de requisits legals : Riscos Laborals, Medi ambient, Marcat C€ i Anàlisi de Punts Crítics (HACCP).
 • Anàlisis i tractament d'amenaces i riscos: Business Continuity Plans.
 • Implantació de sistemes de gestió ISO-EN: Qualitat, Medi ambient. OHSAS i SGSI.
 • Auditories de sistemes ISO-EN: Internes, de Client i Proveïdor.
 • Auditories externes de 3ª part (Certificació).
 • Formació: capacitació i entrenament en Gestió i Sistemes.

Professionals en Dret d'Estrangeria i Immigració aplicables a Espanya.

Assessorament jurídic, representació i defensa en qualsevol assumpte relacionat amb el Dret Estrangeria i Immigració. Com ara:

 • Visats.
 • Autoritzacions de residència i de treball.
 • Expedients de nacionalitat, de residència comunitària, de Reagrupació Familiar.
 • Targetes d'estudiant, homologació de títols estrangers.
 • Procediments administratius sancionadors, Recursos i Expedients d'expulsió.

Professionals en la Gestió d'Incentius en Projectes de R+D.

En l'establiment dels mecanismes de control adequats en relació a la documentació de les activitats tècniques i de les despeses associades en els projectes de R+D (el que comportarà no només rendibilitzar les despeses de R+D, fins i tot abans que el nostre projecte arribi al mercat, sinó que a més facilitarà la revisió i justificació dels mateixos davant una possible inspecció per part de l'administració).
En aquest context, oferint una completa gamma de serveis de consultoria avançada per a l'aplicació i justificació d'aquests incentius sobre la base de les següents modalitats:

 • Modalitat outsourcing: Documentació i justificació de projectes clau en mà.
 • Modalitat in-company: Implantació de programari per a la gestió de projectes de R+D i justificació de despeses associades.

Professionals de l'Auditoria.

Degudament inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC) de l' Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), oferint serveis de:

 • Auditoria de Comptes Anuals, legals i voluntàries.
 • Auditoria de Comptes Anuals Consolidats.
 • Informes Especials para determinades operacions mercantils.
 • Proves i Informes Pericials.
 • Informes “Due – diligence”.

Professionals relacionats amb immobles.

Amb la titulació necessària, professionals en l'assessorament tècnic i normatiu en tot allò relacionat amb qualsevol tipus d'immoble. A manera d'exemple, prestant els serveis de:

 • Valoracions i Taxacions.
 • Tramitació de les Cèdules d'Habitabilitat.
 • Tramitació dels Certificats d'Eficiència Energètica.
 • Tramitació de les Llicències d'Activitat o Obertura.
 • Informes Pericials.
 • Projectes Tècnics i Adreces d'Obra.